Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

Denna e-tjänst har 7 steg
 • 1. Sökande
 • 2. Försäljningsställe
 • 3. Typ av tillstånd
 • 4. Bilagor till ansökan
 • 5. Förhandsgranska
 • 6. Signera
 • 7. Skicka in

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

 

Så här ansöker du om tillstånd för tobaksförsäljning

 

1. Fyll i och sänd in e-tjänsten eller blanketten. Bifoga handlingar enligt nedan. Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare.

2. Betala in ansökningsavgiften. Ansökningsavgiften, 9 300 kronor, sätts in på kommunens postgiro 12 36 90-0. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva försäljningsställets namn samt vad ansökan avser.

 

Exempel

Tobbes Tobak, Ansökan partihandelstillstånd.

 

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

 

Handlingar som ska bifogas ansökan

 • Dokument om ägarförhållanden aktiebok handelsbolagsavtal
 • Aktiebok
 • Handelsbolagsavtal
 • Utdrag från Bolagsverket som visar nuvarande och avslutade uppdrag
 • Finansieringsplan
 • Egenkontrollprogram
 • Ritning över samtliga lokaler tillhörande verksamheten

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned