Ansökan om tillstånd att hålla djur inom områden med detaljplan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontakt
  • 2. Fastighet
  • 3. Djurslag
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Här kan du ansökan om tillstånd att hålla djur inom områden med detaljplan

Logga in med BankID nedan för att skicka in din ansökan.

 

Bifoga de ritningar, tekniska beskrivningar och övriga uppgifter som kan behövas för att bedöma ärendet. Punkterna nedan är inte relevant för all form av djurhållning.

  • Karta över lokaliseringen för den planerade djurhållningen med avstånd till grannar. Rita också in utrymmen för djurstallar eller liknande, foderutrymmen och gödsellagring, var utfodring kommer att ske etc.
  • Ritning eller skiss över utrymmen/lokaler där djur ska hållas.
  • Namnunderskrifter och eventuella synpunkter från grannar och fastighetsägare, Grannintyg
  • Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid prövning av ansökan.

 

Bygg- och miljöförvaltningens handläggning
Observera att bygg- och miljöförvaltningens handläggning handlar om ifall djuren kan tänkas utgöra en olägenhet ur hälsoskyddssynpunkt. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, nedskräpning, allergi eller ohyra.  För frågor som rör djurskydd och djurens välmående hänvisar vi till länsstyrelsen Västmanland.

 

Avgifter

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige. När ärendet är handlagt räknar vi ihop timtiden och en faktura kommer att skickas till dig.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned