Ansökan om riktat verksamhetsbidrag för pensionärs­ och handikappsorganisationer

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Belopp/upplysning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Ansökan om riktat verksamhetsbidrag för pensionärs­ och handikappsorganisationer 2019 

Ansökan ska skickas in till kultur- och fritidsnämnden senast 1 juni.

 

  

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

Till denna ansökan ska följande handlingar bifogas: 
-Verksamhetsberättelse 2018 
-Ekonomisk berättelse (resultat och balansräkning) 2018 
-Revisionsberättelse 2018 
-Preliminär verksamhetsplan 2019 
-Preliminärt budgetförslag 2019 
-Föreningsregister 
-Försäkran avseende erhållet bidrag

                                 

                                        

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun,

 sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens

underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan

registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt.

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om

dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd,

se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned