Klagomål på störning

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Ange uppgifter om livsmedelsverksamhet
  • 2. Vad stör dig?
  • 3. Tidigare kontakter
  • 4. Uppgifter
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Klagomål på störning

Denna blankett är till för att underlätta handläggningen av ert ärende. Det är viktigt att blanketten fylls i så noga som möjligt för att korta handläggningstiden. Om blanketten saknar viktiga uppgifter kommer den att returneras för komplettering. Handläggningen påbörjas normalt inom två veckor efter att komplett ifylld blankett inkommit till bygg- och miljöförvaltningen.

 

Vid klagomål på en störning kommer vi att informera fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren/den störande.

Information

Läs informationen nedan innan du fyller i blanketten!

Bygg-och miljöförvaltningen handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. Ett klagomål kan till exempel handla om vedeldning, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg temperatur, dålig ventilation, buller och dålig lukt från industrier eller liknande frågor som kan ge upphov till störning i din bostadsmiljö, offentliga lokaler eller i naturen.


Vad är en olägenhet?

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggs inte.


Kontakta din fastighetsägare eller den som stör!

Bygg-och miljöförvaltningen rekommenderar att du tar kontakt och påpekar störningen för din fastighetsägare eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Innan du kontaktar bygg-och miljöförvaltningen. Fastighetsägaren eller den som stör bör få

rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i blanketten för ”Klagomål på störning” och skicka den till bygg-och miljönämnden.


Blankett för klagomål på störning

För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i blanketten för ”Klagomål på störning”.

Om blanketten saknar viktiga uppgifter för handläggningen av ärendet skickas den tillbaka för komplettering, vilket fördröjer handläggningen av ärendet.


Vad händer med mitt klagomål?

Bygg-och miljöförvaltningen tar emot ditt klagomål och fördelar det till en handläggare. Handläggaren kontrollerar först att klagomålet har kommit till rätt instans, är det inte bygg-och miljöförvaltningen som ska hantera klagomålet hänvisas klagomålet tillbaka till den klagande och till rätt instans. Är bygg-och miljöförvaltningen rätt instans görs en bedömning om klagomålet är akut och måste hanteras omedelbart eller inte. Bygg-och miljöförvaltningen tar sedan kontakt med den som orsakar klagomålet och frågar hur denna ställer sig till klagomålet. Nu gör bygg-och miljöförvaltningen en bedömning om ärendet behöver drivas

vidare eller om ett beslut om avslut kan tas, beslut om avslut kan tas om det visar sig att klagomålet t.ex. inte är befogat. I övrigt fortsätter bygg-och miljöförvaltningen hanteringen av ärendet och bygg-och miljöförvaltningen tar ett beslut om åtgärd,

utredning eller vad som bedöms vara nödvändigt i ärendet. Bygg-och miljönämndens beslut kan överklagas till länsstyrelsen Västmanland.


Anonyma klagomål

Du har möjlighet att vara anonym när du kontaktar oss. Om du väljer att vara anonym kan du inte uppge, varken muntligt eller skriftligt, ditt namn, ditt telefonnummer, din postadress eller mejladress. Så fort vi får dina kontaktuppgifter blir de offentliga. Ett anonymt klagomål kan innebära att ditt klagomål inte kan handläggas. Detta med anledning av att det inte går att juridiskt driva ett sådant ärende om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon störs av något, till exempel på en grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Vi kan inte heller skicka ett beslut till dig då vi inte har din adress, och därmed kan du inte överklaga eventuella beslut.

 

Information till den registrerade
Hallstahammars kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera denna ansökan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning. De personuppgifter som behandlas framgår av blanketten. Bygg-och miljönämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd. Vid kontakt med Hallstahammars kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.hallstahammar.se finns mer information om hur Hallstahammars kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

 

Information om hantering av personuppgifter
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned