Ansökan om Riktat bidrag för allmänna lokaler

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Bidrag/upplysning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Ansökan om Riktat bidrag för allmänna lokaler

Denna bidragsansökan ska vara Kultur och Fritid tillhanda senast 1 juni. 

  

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

Till denna ansökan ska följande handlingar bifogas: 
-Verksamhetsberättelse, föregående år 
-Ekonomisk berättelse (resultat och balansräkning) föregående år
-Revisionsberättelse, föregående år
-Preliminär verksamhetsplan, kommande år 
-Preliminärt budgetförslag kommande år 
-Föreningsregister 
-Försäkran avseende erhållet bidrag

                                 

                                        

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun,

 sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens

underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan

registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt.

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om

dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd,

se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned