Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Personuppgifter sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd

enligt 8 kap, 17 §§ alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du via e-tjänst skicka in anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd. Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten. Intyg om brandsäkerhet kan behöva bifogas i anmälan.

 

Anmälan behöver skickas in senast en vecka före evenemanget.

 

Avgift

Läs om våra avgifter på Hallstahammars kommuns hemsida: www.hallstahammar.se

 

Hur beslut överklagas

Om du vill överklaga detta beslut ska det göras skriftligt. Din överklagan ska ha inkommit till Hallstahammars kommun senast tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas genom att hänvisa till diarienummer eller paragrafer i protokollet. Ange vilken del av beslutet du anser är oriktig och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du anser att beslutet är oriktigt, bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning. Överklagan ska även innehålla namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer och underskrift.

 

Överklagan ska skickas till Hallstahammars kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, 734 80 Hallstahammar. Om överklagan har inkommit i rätt tid skickas den vidare till förvaltningsdomstol för prövning såvida inte den som fattat beslutet finner stöd för att ändra det. Om något är oklart så kontakta Hallstahammars kommuns handläggare för serveringstillstånd.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned