Inrättande av värmepump

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Fastighet och ägare
  • 2. Anläggningsuppgifter
  • 3. Karta
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Inrättande av värmepump

  

Planerar du att installera värmepumpsanläggning som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du först anmäla installationen eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Anmälan gäller i första hand, men inom vattenskyddsområde och på landsbygden krävs tillstånd.

 

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige, se kommunens hemsida www.hallstahammar.se : Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. När ärendet handlagts färdigt skickas en faktura ut. Avgift tas ut även vid avslag på ansökan.

Karta, grannintyg

OBS! Vid tillståndsansökan enligt 7 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna ska anläggningen samt närbelägna vattentäkter (inom 50 meter) markeras på karta som bifogas i ansökan. 

Handläggning av inrättande av värmepump startar när alla handlingar har kommit till Bygg- och miljörförvaltningen. Bifoga karta/situationsplan med markerat borrhål och ev närbelägna vattentäkter inom 50 meter. Vid borrning närmare än 10 meter från tomtgräns krävs grannintyg Grannintyg

 

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned