Schema förskola och fritidshem

  1. 1. Barn
  2. 2. Schema
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Schema förskola och fritidshem

Här kan du skicka in schema direkt via e-tjänst.

 

Schemat för barnets vistelsetid är en skriftlig överenskommelse mellan förälder och kommunen. Förälders arbetstid eller studietid inklusive restid ligger som grund för vistelsetiden. Schemat lämnas till förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet i samband med inskolningen. Vistelsetiden fastställs i samråd med förskolechef, rektor eller personal. Endast varaktiga förändringar ska medföra schemaändring, inte exempelvis semester, lov eller andra tillfälliga ändringar. Om barnet har varit frånvarande under schemalagd tid anses tiden förbrukad och kan inte bytas ut mot tid som inte är schemalagd.

 


De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.