Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Fastighet
  • 3. Ansökan/anmälan avser
  • 4. Anläggning
  • 5. Arbetet utförs av
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Här kan du göra din ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning
Ska du bygga nytt hus? Då behöver du säkert en ny avloppsanläggning också. Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten.

Följande punkter ska bifogas i ansökan/anmälan:
1. Situationsplan/tomtkarta som visar:
-fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
-avloppsanordningens tänkta placering och plats för utsläpp från anläggningen
-placering av egen vattenbrunn och andra befintliga vattenbrunnar inom 100 meter från anläggningen
-bergvärmehål inom 100 meter från avloppsanläggningen

Länk till kommunkartan https://karta.hallstahammar.se/

 

2. Analysrapport från jordprovtagning eller perkolationsprov om du tänkt anlägga en infiltrationsanläggning

3. Ritning eller produktblad av avloppsanordningen

4. Intyg från CE-märkning om ansökan avser ett minireningsverk

5. Intyg på att alla grannar inom 100 meter från den tänkta placeringen av anläggningen tagit del av ansökan, Grannintyg

6. Intyg från fastighetsägaren (om annan än sökande)

 

Information

Bygg- och miljöförvaltningen ska hinna granska handlingarna och göra ett besök på fastigheten innan tillstånd för avloppsanläggningen kan ges, tänk därför på att skicka in handlingarna i god tid.

Anläggandet av den enskilda avloppsanläggningen får inte starta innan ett skriftligt tillstånd givits av bygg- och miljönämnden. Att anlägga en avloppsanläggning innan skriftligt tillstånd erhållits är belagt med en miljösanktionsavgift.

Arbetet ska utföras av en sakkunnig eller under överinseende av en sådan. Anläggningens utförande ska dokumenteras enligt kontrollplan. Kontrollplanen bifogas vid skriftligt tillstånd annars finns den att hitta på hallstahammar.se

Avloppsanläggningen får inte tas i bruk innan en slutkontroll är utförd av bygg- och miljöförvaltningen. Tänk därför på att kontakta bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan anläggningen täcks av jordmassor.

Om utsläppspunkten är belägen på annans mark kan Lantmäteriet behöva kontaktas för exempelvis servitut eller ledningsrätt.

 

Avgift

En fast avgift tas ut för handläggning av ärendet. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se 

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned