Anmälan om försäljning av folköl och tobak

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Försäljningsställe
 • 2. Ägare
 • 3. Anmälan
 • 4. Egenkontrollprogram
 • 5. Rutiner för ålderskontroll
 • 6. Rutiner för ålderskontroll
 • 7. Utbildning för personal
 • 8. Tobaksvaror
 • 9. Tabell
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Signera
 • 12. Skicka in

Anmälan om försäljning av folköl och tobak  

 

Folköl och tobak

Du som säljer folköl och tobak ska anmäla detta till kommunen där du har ditt försäljningsställe. Du ska även anmäla ägarskifte. Tillsammans med anmälan om försäljning ska även anmälan om egenkontrollprogram bifogas. Ansökan om tillstånd görs till Hallstahammars kommun

Folköl

Enligt 5 kap. 5 § alkohollagen ska du som säljer folköl anmäla det till den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har gjorts. Om lokalen redan har serveringstillstånd behövs inte en anmälan, försäljningen omfattas av ditt serveringstillstånd.

Egenkontroll och utbildning

Du som har detaljhandel med folköl ska ha en särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen och du ska ordna så din personal kunskap om vad som gäller för försäljningen. Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram.

Tobak

Enligt tobakslagen 12 c § ska du som säljer tobaksvaror anmäla försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig. Även ideella föreningar, som är befriade från skattskyldighet vid näringsverksamhet, omfattas av anmälningsplikten. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan har gjorts.

 

Egenkontroll

Du ska ha en särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen av tobak och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Ett program för egentillsyn bör innehålla följande:

 • Kunskap/utbildning: hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl.
 • Försäljningsansvarig: vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift.
 • Information till kunderna: vilka skyltar finns för att informera om åldersgränser för folköl och hur placeras skyltarna i butiken.
 • Kassarutiner: vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning.
 • Åtgärder: vilka åtgärder kan vidtas om ölförsäljningsbestämmelserna inte efterlevs.
 • Dokumentation: hur dokumenteras utbildningstillfällen och efterlevnaden av egentillsynen.

 

Till anmälan om försäljning av tobaksvaror bifogar du ditt egenkontrollprogram och övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

 

Ditt ansvar som säljare

Vid försäljning ska tobakslagens följas. De viktigaste kraven är att ingen försäljning sker till personer som är under 18 år eller till någon som misstänks överlämna det till någon under 18 år. Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs i butiken och ansvarar för att personalen känner till gällande regler.  Kassapersonalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

 

Regler och avgifter

Om du vill sälja folköl måste du anmäla det till Hallstahammars kommun innan du börjar sälja. Du får bara sälja folköl till personer över 18 år. För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Därför ska du först registrera din livsmedelsverksamhet. Observera att du inte behöver anmäla försäljning av folköl om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd.

 

Om du vill sälja folköl i butik

För att få sälja folköl måste du också sälja mat. Det innebär att du ska registrera din butik som livsmedelsverksamhet. Registrera livsmedelsverksamhet gör du hos bygg- och miljöförvaltningen. För att din butik ska godkännas som livsmedelsverksamhet måste kunderna kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeriprodukter till charkvaror, torr varor, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter. Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Att bara sälja exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Om du vill servera folköl

För att få servera folköl måste du också servera mat under hela serveringstiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten. För att få servera mat ska du registrera verksamheten hos bygg- och miljöförvaltningen. Det innebär att du ska registrera din lokal som livsmedelsverksamhet.

Servering av folköl på festivaler

Du får inte sälja folköl från rörliga försäljningsställen. På festivaler eller liknande evenemang måste du sälja från en fast lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det innebär att det inte är tillräckligt med till exempel en korvvagn. Däremot kan en kiosk bli godkänd som livsmedelslokal om du uppfyller alla krav.

 

Regler i alkohollagen du måste följa

I alkohollagen (2010:1622) hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande regler:

 • 18-årsgräns: Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.
 • Langning: Du får inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.
 • Berusade personer: Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.

 

Alternativa drycker

Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.

Övriga regler

Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen, och du får till exempel inte bjuda kunder på folköl.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Du som ansvarar för en butik eller restaurang som säljer folköl, måste enligt lagen ha ett program för egenkontroll. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.Om du saknar ett fungerande egenkontrollprogram kan du få en varning. Om du inte gör något åt problemet kan din verksamhet förbjudas att sälja folköl. Mer information om lagstiftning kan du få i alkohollagen (2010:1622) 5 kap 6 §.

Mall för egenkontrollprogram

Anmälan av försäljning av folköl och/eller tobak innehåller även en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. En kopia av ditt egenkontrollprogram ska du skicka med i din anmälan om att få sälja tobak. Du kan använda samma mall när du vill uppdatera ditt egenkontrollprogram om du redan har anmält försäljning.

 

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften finns på www.hallstahammar.se.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om personalen bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Förbud mot försäljning

Om du inte följer alkohollagens regler kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet är allvarligt eller om det upprepas kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader.

Böter eller fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.  

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned