Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Sökande
 • 2. Fastighetsägaren
 • 3. Saneringsansvarig
 • 4. Beskrivning av området
 • 5. Entreprenör som utför sanering
 • 6. Utförandebeskrivning
 • 7. Sanering av byggnad
 • 8. Avfallshantering
 • 9. bifogade filer
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Signera
 • 12. Skicka in

Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se.

Kom ihåg att bifoga:
Situationsplan över det förorenade området och miljöteknisk markundersökning inklusive alla bilagor.

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned