Ansökan om reparationsbidrag

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Kontaktperson
  • 3. Reparationsbidrag
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Ansökan om reparationsbidrag

Enligt SFS 2018:222

 

Sökande är alltid personen med funktionsnedsättning. Är den funktionsnedsatte omyndig ska vårdnadshavare ange sig som kontaktperson.

 

Kontaktperson fylls i om någon annan än sökande ska kontaktas eller om sökande inte kan föra sin egen talan under handläggningen. En kontaktperson kan ha olika roller:

  • Närstående hjälper sökande i kontakten med handläggaren men har inte fullmakt att besluta eller vidta rättshandlingar för den sökande.
  • Vårdnadshavare är den person som är juridiskt ansvarig för ett barn, till exempel en förälder.
  • Ombud är en person som har fullmakt att vidta rättshandlingar för den sökande. Fullmakt finns på www.hallstahammar.se och ska bifogas ansökan.
  • God man/förvaltare företräder sökanden i alla kontakter med fastighetskontoret och för dennes talan. Förordnandet ska bifogas ansökan.

 

Ange vilken åtgärd du söker bidrag för.

Faktura/offert – För att kunna få bidrag behöver du skicka med en faktura på utförd reparation, service eller besiktning (hiss). Om du önskar söka för en aktuell reparation, service eller besiktning innan den är utförd skickar du istället in en offert.

 

Fullmakt – ska skickas in om annan person än du själv ska föra din talan i ärendet.

Intyg – Du behöver inte skicka med ett intyg vid ansökningstillfället. Fastighetskontoret kan däremot komma att begära in intyg i vissa fall.

 

Utbetalning av bidrag – För att kunna betala ut det beviljade bidraget skyndsamt är det viktigt att du fyller i dina bankuppgifter samt vilket belopp du söker bidrag för.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned