Anmälan om försäljning e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Denna e-tjänst har 11 steg
 • 1. Försäljningsställe
 • 2. Ägare
 • 3. Egenkontrollprogram
 • 4. Rutiner för ålderskontroll
 • 5. Utbildning för personal
 • 6. kontrollköp
 • 7. Avvikelser
 • 8. Tabell
 • 9. Förhandsgranska
 • 10. Signera
 • 11. Skicka in

Viktigt att veta om anmälan om försäljning e-cigaretter och påfyllningsbehållare

 • Du behöver anmäla försäljningen innan du börjar sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Skicka din anmälan till den kommun där försäljningen ska ske. För att vara säker på att kommunen har fått din anmälan bör du inom 14 dagar ha erhållit ett bevis om detta.
 • Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till kommunen utan dröjsmål.
 • Om du medvetet eller av oaktsamhet har e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst sex månader, 42 § lag e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
 • Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lagens regler.
 • Kommunen har möjlighet att ta ut en avgift för tillsynsverksamheten. Kontakta din kommun för att få veta hur stor tillsynsavgiften är.
 • Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handeln med e-cigaretter och påfyllningsbehållare inom kommunen och Folkhälsomyndigheten när det bland annat gäller produktkontroll, registrering och egenkontroll avseende gränsöverskridande distansförsäljning, märkning och hälsovarning.

 

Utdrag ur lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 • 20 § En näringsidkare får inte tillhandahålla e-cigaretter och eller påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
 • 23 § Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.
 • Till anmälan enligt 20 § ska näringsidkaren foga egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.
 • 17 § E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut sådana produkter ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått denna ålder.
 • Om det finns särskild anledning att anta att en e-cigarett eller påfyllningsbehållare är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyll 18 år, får produkten inte lämnas ut.
 • 27 § Den som uppsåtligen bryter mot 17 § första eller andra stycket, 20 § eller 21 § första stycket eller säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare i strid med förbud som har meddelats enligt 32 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
 • Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 § tredje stycket eller 10 § tredje stycket.
 • Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

 

Värt att veta vid försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter 

 • En elektronisk cigarett är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan patron eller tank.
 • Du ska informera din personal minst en gång per år om reglerna för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
 • Du eller någon i personalen får inte sälja eller på annat sätt lämna ut e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år.
 • Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.
 • Du eller någon i personalen får inte sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare om ni misstänker att kunden kommer att lämna varan till någon som är under 18 år (langning).
 • Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.
 • Du får inte ha e-cigaretter och påfyllningsbehållare som saknar informationsblad, innehållsdeklaration eller hälsovarning till försäljning, med undantag från produkter som tillverkats innan den nya lagen börjar gälla. Dessa får fortfarande säljas till och med den 1 januari 2018.

Information om reglerna i lag elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens webbplats, www.folkhalsomyndigheten.se. Andra myndigheter som kan ge information är kommunen, Länsstyrelsen, Konsumentverket, och Polisen.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned