Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Föreningsuppgifter
  • 3. Kontaktuppgifter ordförande
  • 4. Kontaktuppgifter kassör
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Bidragsansökan ska skickas in till kultur- och fritidsnämnden senast en månad efter årsmötet

 

Här kan du ansöka om verksamhetsbidrag för kulturföreningar via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta. Ordförande och kassör signera/skriva under ansökan, det som behövs är e-postadress och tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift).

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

Föreningsregister
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse (resultat och balansräkning)
Revisionsberättelse

Preliminär verksamhetsplan för nästkommande år
Preliminärt budgetförslag för nästkommande år
Försäkran avseende erhållet bidrag

                                                                 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun,

sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens

underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan

registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt.

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om

dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd,

se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned