Ansökan om reduktion av VA-avgift vid onormalt hög förbrukning vid dolt läckage

Denna e-tjänst har 6 steg
 • 1. Kontaktuppgifter
 • 2. Information om läckan
 • 3. Ny avläsning
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Signera
 • 6. Skicka in

 

 Ansökan om reduktion av VA-avgift vid onormalt hög förbrukning vid dolt läckage

För att ansöka om en reduktion av VA-avgiften vid ett dolt fel som orsakat ett onormalt högt vattenläckage så fyller du i denna e-tjänst.

Förutsättningar och villkor för att reduktion ska medges är:

 • Läckaget har varit dolt (okänt för fastighetsägaren). Det innebär att överförbrukningen ska ha skett oavsiktligt och att fastighetsägaren rimligen inte kunnat upptäcka läckaget genom regelbunden kontroll av vattenmätare, tappställen, toaletter och övriga enskilda va- installationer. 
 • För reduktion krävs att överförbrukningen (Ö) är minst 50 % högre än medelvärdet för föregående tre årsförbrukningar, kallad normalförbrukning (N), och att överförbrukningen (Ö) överstiger 100 m3/år.
 • Fastighetsägaren ska lämna in en skriftlig ansökan om reducering till kommunen med ett intyg från en auktoriserad VVS-firma eller likvärdig som verifierar att skadan är åtgärdad och hur detta genomförts.
 • För näringsverksamhet förbehåller sig kommunen rätten att genomföra andra beräkningar än ovan utifrån rättspraxis (bland annat dom BVa 63, Va 153/05).
 • VA-personal ska kunna ges tillträde för kontroll.
 • Om samtliga ovanståendevillkor är uppfyllda, kan kommunen medge en reducering av avgiften för vattenförbrukningen med motsvarande 50 % av överförbrukningen (Ö) upp till fem gånger normalförbrukningen (N) och därefter en reducering motsvarande 100% av överförbrukningen (Ö).

Reduktion utgår ej vid

 • Uppenbart slarv eller sabotage
 • Bristfälligt underhåll av VA-installation
 • Åtgärder som förebygger frysskador ej har vidtagits

Tänk på att fastighetsägarens ansvar betyder att regelbundet kontrollera tappställen, toaletter och övriga VA-installationer.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned