Försäkran

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Försäkan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Försäkran

 

Undertecknad ordförande respektive kassör i nedan angiven förening intygar och försäkrar härmed under personligt ansvar de medel som från Hallstahammars kommun erhållits för föregående års föreningsverksamhet helt och fullt använts i enlighet med de kommunala bidragsbestämmelser som gällt och för vilka dessa bidrag erhållits. Vi intygar också att vi haft full insyn och kunskap om föreningens ekonomiska angelägenheter varför vi kan ikläda oss ansvar för riktigheten i denna försäkran.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned