Ansökan om större dricksvattenanläggning

Denna e-tjänst har 11 steg
 • 1. Sökande
 • 2. Anläggningen
 • 3. Typ av anläggning
 • 4. Typ av anläggning fortsättning
 • 5. Beredning
 • 6. Larm, Distributionsanläggning m.m
 • 7. Till anmälan/ansökan skall bifogas
 • 8. Övriga upplysningar
 • 9. Förhandsgranska
 • 10. Signera
 • 11. Skicka in

Ansökan om större dricksvattenanläggning
Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på  www.hallstahammar.se.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick