Dispens från strandskyddet

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Fastighetsägare
  • 3. Uppgifter om fastigheten
  • 4. Ansökan
  • 5. Motivering för dispens från strandskyddet
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Dispens från strandskyddet
Här kan du ansökan om dispens från strandskyddet. Logga in med BankID nedan.

Information om strandskyddet
Strandskyddsbestämmelserna regleras i sjunde kapitlet i miljöbalken (1998:808). Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtriket.

Strandskyddet gäller vid hav, insjöar och vattendrag. Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter.

 

Inom strandskyddsområde är det förbjudet enligt 7 kap 15 § MB att:

-uppföra nya byggnader

-ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt

-utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

-vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

 

Vill du göra något av detta behöver du ansöka om dispens från förbudet. För att en dispens ska beviljas måste du visa att det finns så kallade särskilda skäl. Länsstyrelsen överprövar alla dispensbeslut som kommunen fattat beslut om. Beslut om dispens kan överklagas av den som beslutet angår (hit räknas inte grannar). För handläggning av ärendet debiteras en avgift fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 7 120 kronor och tas ut även om du får avslag på din ansökan.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned