Anmälan -anmälningspliktiga åtgärder

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Anmälan
 • 2. Medsökande
 • 3. Åtgärd
 • 4. Kontrollansvarig
 • 5. Bilagor
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

Anmälningspliktiga åtgärder

Här kan du skicka in din anmälan till oss genom att logga in med BankID nedan. När du använder dig av e-tjänsten "Anmälan" så behöver alla som äger fastigheten skriva under/signera ansökan samt eventuell kontrollansvarig för att e-tjänsten ska kunna skickas in till Hallstahammars kommun för behandlig. Du kan spara din påbörjade anmälan och logga in senare med BankID under fliken "Logga in" Se länk: Hallstahammars kommuns e-tjänster

 

Anmälan krävs för:

 • Max 30 kvm komplementbyggnad (måste vara fristående och högsta nockhöjden 4 meter)
 • Max 15 kvm tillbyggnad på bostadshuset
 • Bygga högst 2 mindre takkupor
 • Inreda ytterligare en bostad i det befintliga bostadshuset.
 • Rivning av byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område
 • Ändring av bärande delar i byggnaden
 • Installera hiss eller port
 • Installera kamin, rökkanal eller ventilation
 • Ändring av brandskyddet
   

Viktig information och allmänna råd

 • Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (ifall åtgärderna har påbörjats innan startbesked utfärdats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut)
 • Kontrollplan krävs för alla åtgärder oavsett omfattning och komplexitet. Förslag på kontrollplan ska lämnas in tillsammans med din ansökan.
 • Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet. Mer information om kontrollansvariga, samt certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter, hittar du på Boverkets hemsida (www.boverket.se). Kontrollansvarig krävs ofta vid mer komplexa åtgärder. Det behövs ingen kontrollansvarig vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (exempelvis små ändringar av en- eller tvåbostadshus såsom installation av eldstad, mindre tillbyggnad eller att bygga förråd, garage eller andra mindre komplementbyggnader)

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned