Finansieringsplan vid försäljning av tobaksvaror

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Kostnader
  • 3. Finansering
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Finansieringsplan vid försäljning av tobaksvaror

 

Information om den finansieringsplan du ska lämna in

I samband med att en ansökan om tillstånd för att sälja tobaksvaror lämnas in ska kommunen utreda bland annat den ekonomiska lämpligheten. Då kan en av de detaljer som kommunen tittar på vara hur inköpet av verksamheten finansierats.

 

Kommunen har rätt att vid vissa tillfällen begära in en finansieringsplan. Denna bör kunna styrkas med handlingar. Det kan vara till exempel lånehandlingar, revers, kontoutdrag och avtal. Kommunen kan även begära att samtliga inlämnade handlingar måste vara underskrivna och daterade av berörda parter.

 

Kommunen kan till exempel begära in uppgifter om:

 

  • varifrån pengarna/kapitalet kommer
  • att utbetalning av ett lån har skett till ditt konto. Lånar du från en privatperson kan du behöva visa att pengarna satts in på ditt bankkonto och att pengarna tagits ut från långivarens konto. Kontanta medel godkänns som regel inte som köpeskilling. Har du lånat pengar från en bank kan det räcka med att du visar insättningen på ditt konto samt lånehandlingar.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned