Anmälan om solarium

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Fastighetsägaren
  • 3. Solarieverksamheten
  • 4. Lokalen
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Anmälan om solarium
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5

Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas. Observera att förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar också ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Kom ihåg att bifoga:
-Intyg från solarietillverkaren om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-27:2010
-Protokoll från funktionskontroll av ventilationssystemet (s k OVK-protokoll)

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned