Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastighetsägaren
  3. 3. Typ av avfall som ska användas
  4. 4. Risk för förhöjda halter i avfallet
  5. 5. Platsen där avfallet ska användas för anläggningsändamål
  6. 6. Samråd och ytterligare uppgifter
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Signera
  9. 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål

enligt kapitel 29, 35 § i förordning 2013:251 gäller för anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.141 för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten om föroreningsrisken är  ringa.

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan planerad användning av avfallet. För anmälan och handläggning av ärendet betalar du en avgift som bestäms av kommunens gällande taxa för ”Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter”. Beslut om avgift fattas i varje enskilt fall eftersom avgiften kan påverkas av avfallets, (t.ex. schaktmassornas) sammansättning och eventuellt föroreningsinnehåll och i vilket geografiskt område avfallet planerar att användas.

Kom ihåg att bifoga:
-Situationsplan eller karta över området.

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.