Ansökan om tillstånd för användande av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Denna e-tjänst har 11 steg
 • 1. Sökande
 • 2. Utförare och fastighetsbeteckning
 • 3. Typ av spruta
 • 4. Bilaga A
 • 5. Bilaga A
 • 6. Bilaga B
 • 7. Bilaga C
 • 8. Bilaga D
 • 9. Förhandsgranska
 • 10. Signera
 • 11. Skicka in

Ansökan om tillstånd för användande av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, enligt 6 kap. 1 §, NSF 2015:2

(Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel)

Du måste ha tillstånd från bygg- och miljöförvaltningen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde. Här kan du skicka in din ansökan via e-tjänst, logga in med BankID nedan. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du vill veta om aktuell fastighet ligger inom vattenskyddsområde. Ansök om tillstånd minst 6 veckor i förväg.

Till ansökan ska bifogas
-Bilaga A, en blankett för varje skifte
-Karta där aktuella skiften är utmärkta.
-Kopia på markkarta med information om lerhalt och mullhalt.
-Kopia på protokoll från utfört funktionstest.
-Kopia av eventuell simulering av bekämpningsmedel som gjorts i MACRO DB.

 

Prövning av ansökan: Det som främst avgör om de ansökta preparaten kommer att godkännas är om simuleringar utförda med MACRO-DB visar att det inte är någon risk att använda preparatet. Sedan kan vissa andra faktorer vägas in t.ex. djup till grundvatten, jordens lagerföljd, lokalkännedom, täktens betydelse för vattenförsörjning, tidigare fynd av bekämpningsmedel i vattentäkten, m.m.

 

Användning av MARCO DB: E-tjänsten är anpassad så att programmet MACRO-DB ska kunna användas vid prövning av ansökan. MACRO DB ger en bedömning om preparatets risk. Alla ansökta preparat kommer därför att testas med programmet. Om du som ansöker gör testet själv kommer Bygg- och miljöförvaltningens handläggning gå snabbare och avgiften för ansökan kommer därmed bli lägre. MACRO DB finns på www.slu.se/ckb. Steg 1 i programmet är mycket enkelt och kan utföras på hemsidan. De flesta preparat behöver bara köras i steg 1. Om steg 1 visar att en risk för läckage av preparatet finns så måste steg 2 användas. Detta kräver att man installerar ett särskilt program som är gratis och finns på CKB:s hemsida. Programmet kräver mer uppgifter om markens egenskaper. Det tar även lång tid för programmet att simulera risken för varje preparat.

 

Ändringar av ansökan får ske vid enstaka tillfälle under tillståndsperioden om:

-Mindre miljö-/hälsofarliga preparat blir tillgängliga.

-Om det uppkommer omständigheter i odlingen som vid ansökningstillfället inte gick att förutse.

I dessa fall måste alltid en skriftlig anmälan skickas till kommunen och bli godkänd innan det nya preparatet får användas.

 

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned