Trafikanordningsplan för gatu- och ledningsarbeten

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Information om arbete
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Trafikanordningsplan för gatu- och ledningsarbeten

Du ska alltid upprätta och bifoga en trafikanordningsplan med din anmälan om schaktnings­arbete. Hallstahammars kommun är väghållare och granskar och godkänner trafikanordningsplanen.

 

Du kan läsa mer om tillstånd för att gräva och schakta på www.Hallstahammar.se

 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned