Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Underlag
  • 4. Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • 5. Läkarutlåtande till ansökan om parkeringtillstånd för rörelsehindrad
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs att du har en varaktig funktionsnedsättning. Detta tillstånd kan beviljas personer som själva kör motordrivna fordon eller personer som färdas som passagerare.

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd eller där du som EU-medborgare vistas. Ett välliknande foto i passformat med ljusbakgrund ska bifogas ansökan.

 

Exempel på vanlig praxis

Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens. Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år. Parkeringstillstånd är inte avsedda för kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt. Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd. Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd. Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd. Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

 

Parkeringstillstånd som förare

Tillstånd beviljas endast om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel. En samlad bedömning görs och grundas på samtliga funktionsnedsättningens påverkan av din förmåga att förflytta dig med eventuella hjälpmedel.

 

Parkeringstillstånd som passagerare

Tillstånd beviljas endast om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel och inte ensam klarar av att sitta och invänta föraren vid målpunkten.

 

Ställföreträdare

Om du har ställföreträdare ska fullmakt eller registerutdrag från överörmyndarnämnden bifogas ansökan.

 

Läkarintyg

Ett läkarintyg ska bifogas ansökan. Intyget ska inte vara äldre än tre månader. Ett gångtest utfört av fysioterapeut kan behövas för bedömning av din rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 

Nytt tillstånd

Ansökan om nytt parkeringstillstånd ska inkomma senast 30 dagar innan befintligt tillstånd upphör.

 

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad grundas i Trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73). Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation (98/376/EG) om  parkeringstillstånd  för personer med funktionshinder.

 

 

Personuppgifter  

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig.   

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd  

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se   

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned