Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Information
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Underlag
  • 4. Information till intygsskrivande läkare om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • 5. Läkarutlåtande till ansökan om parkeringtillstånd för rörelsehindrad
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Skicka in

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade krävs att du har en varaktig funktionsnedsättning. Detta tillstånd kan beviljas personer som själva kör motordrivna fordon eller personer som färdas som passagerare.

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras hos den kommun där du är folkbokförd eller där du som EU-medborgare vistas.

 

Parkeringstillstånd som förare

Tillstånd beviljas endast om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel. En samlad bedömning görs och grundas på samtliga funktionsnedsättningens påverkan av din förmåga att förflytta dig med eventuella hjälpmedel.

 

Parkeringstillstånd som passagerare

Tillstånd beviljas endast om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eventuella hjälpmedel och inte ensam klarar av att sitta och invänta föraren vid målpunkten.

 

Ställföreträdare

Om du har ställföreträdare ska fullmakt eller registerutdrag från överörmyndarnämnden bifogas ansökan.

 

Läkarintyg

Ett läkarintyg ska bifogas ansökan. Intyget ska inte vara äldre än tre månader. Ett gångtest utfört av fysioterapeut kan behövas för bedömning av din rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

 

Nytt tillstånd

Ansökan om nytt parkeringstillstånd ska inkomma senast 30 dagar innan befintligt tillstånd upphör.

 

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad grundas i Trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73). Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation (98/376/EG) om  parkeringstillstånd  för personer med funktionshinder.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned