Ansökan om lov -bygglov, marklov, rivningslov

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Ansökan
 • 2. Sökande
 • 3. Åtgärd
 • 4. Bilagor
 • 5. Kontrollansvarig
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

Här kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov

Bygglov krävs i regel alltid för nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad inom detaljplanelagt område samt inom sammanhållen bebyggelse.

 

Här kan du skicka in din ansökan till oss genom att logga in med BankID nedan.

Du kan spara din påbörjade ansökan och logga in senare med BankID under fliken "Logga in" Se länk: Hallstahammars kommuns e-tjänster

 

Viktig information och allmänna råd 

 • Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (ifall åtgärderna har påbörjats innan startbesked utfärdats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut) 
 • Kontrollplan krävs för alla åtgärder, oavsett omfattning och komplexitet. Förslag på kontrollplan ska lämnas in tillsammans med din ansökan.
 • Kontrollansvarig krävs generellt vid mer komplexa åtgärder. Det behövs ingen kontrollansvarig vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (ex. små ändringar av en- eller tvåbostadshus såsom byggnation av veranda, mindre tillbyggnad eller mindre komplementbyggnader som förråd, garage, uthus och liknande).  Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet. Mer information om kontrollansvariga, samt certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter, hittar du på Boverkets hemsida, www.boverket.se.
 • Nybyggnadskarta krävs alltid som underlag till situationsplan vid nybyggnation av bostadshus. Nybyggnadskartan och andra kartor kan beställas via blanketten ”Beställning av kart- och mättjänster”, som finns på Hallstahammars kommuns hemsida.
 • Var gärna ute i god tid när du planerar ett projekt som kräver lov, eftersom handläggningstiden för ett komplett bygglov kan ta upp till 10 veckor.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned