Ansökan om delad plats för förskola/fritidshem

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Vårdnadshavare 1
  • 2. Vårdnadshavare 2
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Ansökan om delad plats

-För föräldrar/vårdnadshavare som lever åtskilda men har gemensam vårdnad och båda har behov av placering.

-Delning av fakturan kan tidigast ske den 1:a i månaden efter att ansökan inkommit till kommunen.

-Kom ihåg att skicka in aktuell inkomstuppgift för båda vårdnadshavare.

 

-Inkomstuppgiften gäller alltid från den 1:a i månaden.

-Saknas aktuell inkomst vid första debiteringstillfället utgår högsta avgift. Ingen återbetalning sker i efterhand.

-Avgifter för barnomsorgen finns i tillämpningsföreskrifterna gällande förskoleverksamhet och fritidshem. http://www.hallstahammar.se/Barn-utbildning/

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned