Ansökan/anmälan om spridning av kemiska växtskyddsmedel

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Ansökan/Anmälan
 • 2. Sökande
 • 3. Fastighetsägare
 • 4. Utförare bekämpningsmedel
 • 5. Bekämpningsmetoder
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska växtskyddsmedel
Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel utanför jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller skaffa tillstånd för det. Skicka in din ansökan

eller anmälan genom att logga in via BankID nedan.

 

I din ansökan behöver du bifoga:

 • Karta över området med tänkta spridningsytor och närliggande vattendrag, dagvattenbrunnar och vattentäkter markerade.
 • Intyg om behörighets/kunskapsutbildning.

 

Information:

 • Anmälan ska göras senast 4 veckor innan spridning ska påbörjas, om Bygg- och miljöförvaltningen inte anger något annat.
 • Anmälan ska göras av dem som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.
 • Ansökan/anmälan besvaras alltid skriftligt.
 • Vid utebliven anmälan ska miljösanktionsavgift betalas med: 1 000 kronor vid utebliven anmälan om den som är skyldig att
 • anmäla är en fysisk person eller en ideell förening. 5 000 kronor vid utebliven anmälan om den som är skyldig att anmäla är

            en juridisk person som inte är en ideell förening.

 • Vid spridande av växtskyddsmedel, utan att först göra en anmälan eller erhåller beslut om beviljat tillstånd, kan miljösanktionsavgift

            dömas ut.

 

§§ 10 och 11, 8 kap. Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter.

 

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. När ärendet är handlagt räknas tiden ihop och en faktura skickas till dig. Du hittar information

om avgifter inom miljöbalkens område på  www.hallstahammar.se 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned