Ägar­ och ledningsprövning för fristående förskolor

Denna e-tjänst har 10 steg
 • 1. Huvudman och kontaktperson
 • 2. Flera firmatecknare?
 • 3. Ägar- och ledningskrets
 • 4. Ägare med väsentligt inflytande
 • 5. Ägande i flera led
 • 6. Erfarenhet
 • 7. Lämplighet
 • 8. Förhandsgranska
 • 9. Signera
 • 10. Skicka in

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare

bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. I den här e-tjänsten ska ägar-och ledningskretsen för fristående förskola (samt andra personer som har ett väsentligt inflytande) visa att de har erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de lagar och föreskrifter som gäller för att bedriva förskoleverksamheten. Varje person inom kretsen ska också visa sig lämpliga för uppdraget.

 

E-tjänsten ska fyllas i vid:

 1. Ansökan om godkännande för att starta en enskild förskoleverksamhet inom Hallstahammars kommun
 2. Förändring i ägar- och ledningskretsen (Enligt skollagen 2 kap 5§ ska anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen göras inom en månad från det att ändringen har skett.)
 3. Tillsyn

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned