Anmälan om mellanlagring av avfall

Denna e-tjänst har 9 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Fastighetsägaren
  • 3. Typ av avfall som ska användas
  • 4. Risk för förhöjda halter i avfallet
  • 5. Platsen där avfallet ska användas för anläggningsändamål
  • 6. Samråd och ytterligare uppgifter
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Anmälan om mellanlagring av avfall

enligt kapitel 29, 49 § i förordning 2013:251 gäller anmälningsplikt C och verksamhet kod 90.40 för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

  1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

  2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall

 

I e-tjänsten kan du bifoga situationsplan eller karta över området. Om prover är tagna från massorna ska du bifoga provtagningsresultat.

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan planerad användning av avfallet om inget annat anges. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och finns på vår webbplats hallstahammar.se.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned