1. Information
  2. Elevens personuppgifter
  3. Skola och utbildning
  4. Kvitto
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.
Ansökan om praktikplats Äldreomsorg
Vi kommer så snart vi kan hantera erat önskemål och meddela om vilken placering inom kommunen eleven har fått.
E-post
Önskad placering
Handledares e-post
Har eleven körkort?
Har eleven tillgång till bil?
Kan eleven cykla?
Vi efterfrågar detta då det är förutsättning för att jobba inom Hemtjänsten.