Ansökan om tillstånd att hålla djur inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser

  1. 1. Kontakt
  2. 2. Fastighet
  3. 3. Djurslag
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du ansökan om tillstånd att hålla djur inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser

Logga in med BankID nedan för att skicka in din ansökan.

 

Bifoga de ritningar, tekniska beskrivningar och övriga uppgifter som kan behövas för att bedöma ärendet. Punkterna nedan är inte relevant för all form av djurhållning.

  • Karta över lokaliseringen för den planerade djurhållningen med avstånd till grannar. Rita också in utrymmen för djurstallar eller liknande, foderutrymmen och gödsellagring, var utfodring kommer att ske etc.
  • Ritning eller skiss över utrymmen/lokaler där djur ska hållas.
  • Namnunderskrifter och eventuella synpunkter från grannar och fastighetsägare (se bilaga).
  • Övriga uppgifter som kan ha betydelse vid prövning av ansökan.

 

Bygg- och miljöförvaltningens handläggning
Observera att bygg- och miljöförvaltningens handläggning handlar om ifall djuren kan tänkas utgöra en olägenhet ur hälsoskyddssynpunkt. Vanliga problem med djurhållningen är lukt, buller, nedskräpning, allergi eller ohyra.  För frågor som rör djurskydd och djurens välmående hänvisar vi till länsstyrelsen Västmanland.

 

Information om avgifter

Bygg- och miljöförvaltningen debiterar en fastställd avgift för handläggning av ditt ärende. Avgiften är idag 1080 kr. Information om taxor och avgifter finns på Hallstahammars kommuns hemsida http://hallstahammar.se/globalassets/4-bo-och-bygga/blanketter/taxa-for-provning-och-tillsyn-inom-miljobalkens-omrade.pdf

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.