Ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom/bostadsrätt

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Skäl till ansökan
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om samtycke till försäljning av fast egendom/bostadsrätt

 

Tänk på att bifoga alla bilagor som behövs för snabbare handläggning. Till ansökan ska bifogas:

-Den enskildes skriftliga samtycke (om godmanskap)

-Läkarutlåtande (om den enskilde inte kan lämna sitt samtycke, om godmanskap)

-Upprättat köpekontrakt eller överlåtelseavtal

-Marknadsvärdering

-Skriftligt yttrande av den enskildes närmaste anhöriga

-Skriftligt samtycke av den enskildes make/maka (enligt äktenskapsbalken 7 kap 5 § ska make/maka lämna samtycke till försäljning om det avser gemensam bostad)

-Beslut om fastighetstaxering (det senaste beslutet)

-Objektbeskrivning

-Budgivningsprotokoll

-Bouppteckning (om säljaren är ett dödsbo) och ev. fullmakter om dödsbodelagare lämnat fullmakt för undertecknande

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar   

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.