Inrättande av värmepump

  1. 1. Administrativa uppgifter
  2. 2. Anläggningsuppgifter
  3. 3. Karta
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Inrättande av värmepump

  

Planerar du att installera värmepumpsanläggning som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten måste du först anmäla installationen eller söka tillstånd hos bygg- och miljönämnden.

Anmälan gäller i första hand, men inom vattenskyddsområde och på landsbygden krävs tillstånd. Avgift tas ut för handläggning av ärende. Anmälan kostar 1080 kr och tillstånd kostar 2160 kr. Om det borras fler än två hål, tas timavgift 720 kr/ timme. Avgift tas även ut vid avslag på ansökan. Tjänstegaranti finns om att beslut ska meddelas inom 30 dagar. OBS! Vid tillståndsansökan enligt 7 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna skall anläggningen samt närbelägna vattentäkter (inom 50 meter) markeras på karta som bifogas ansökan.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.