Ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastighet
  3. 3. Ansökan/anmälan avser
  4. 4. Anläggning
  5. 5. Arbetet utförs av
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Signera
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du göra din ansökan/anmälan om inrättande/ändring av avloppsanläggning
Ska du bygga nytt hus? Då behöver du säkert en ny avloppsanläggning också. Här kan du läsa om hur processen ser ut från start till slutkontroll: http://hallstahammar.se/Bo-bygga/enskilt-vatten-och-avlopp/Avlopp/Anlagga-ett-nytt-avlopp/ Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten.

Följande punkter ska bifogas i ansökan/anmälan:
1. Situationsplan/tomtkarta som visar:
-fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
-avloppsanordningens tänkta placering och plats för utsläpp från anläggningen
-placering av egen vattenbrunn och andra befintliga vattenbrunnar inom 100 meter från anläggningen
-bergvärmehål inom 100 meter från avloppsanläggningen

2. Analysrapport från jordprovtagning eller perkolationsprov om du tänkt anlägga en infiltrationsanläggning

3. Ritning eller produktblad av avloppsanordningen

4. Intyg från CE-märkning om ansökan avser ett minireningsverk

5. Intyg på att alla grannar inom 100 meter från den tänkta placeringen av anläggningen tagit del av ansökan, grannintyg finns på: http://hallstahammar.se/Bo-bygga/blanketter/  

6. Intyg från fastighetsägaren (om annan än sökande)

 

Information

Bygg- och miljöförvaltningen ska hinna granska handlingarna och göra ett besök på fastigheten innan tillstånd för avloppsanläggningen kan ges, tänk därför på att skicka in handlingarna i god tid.

Anläggandet av den enskilda avloppsanläggningen får inte starta innan ett skriftligt tillstånd givits av bygg- och miljönämnden. Att anlägga en avloppsanläggning innan skriftligt tillstånd erhållits är belagt med en miljösanktionsavgift.

Arbetet ska utföras av en sakkunnig eller under överinseende av en sådan. Anläggningens utförande ska dokumenteras enligt kontrollplan. Kontrollplanen bifogas vid skriftligt tillstånd annars finns den att hitta på hallstahammar.se

Avloppsanläggningen får inte tas i bruk innan en slutkontroll är utförd av bygg- och miljöförvaltningen. Tänk därför på att kontakta bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan anläggningen täcks av jordmassor.

Om utsläppspunkten är belägen på annans mark kan Lantmäteriet behöva kontaktas för exempelvis servitut eller ledningsrätt.

Avgift -En avgift utgår enligt kommunfullmäktige fastställd taxa, för handläggning av ärendet. Läs mer om våra avgifter på Hallstahammars kommuns hemsida.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.