Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

 1. 1. Sökande
 2. 2. Fastighetsägaren
 3. 3. Saneringsansvarig
 4. 4. Beskrivning av området
 5. 5. Entreprenör som utför sanering
 6. 6. Utförandebeskrivning
 7. 7. Sanering av byggnad
 8. 8. Avfallshantering
 9. 9. bifogade filer
 10. 10. Förhandsgranska
 11. 11. Signera
 12. 12. Skicka in

Denna e-tjänst har 12 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan du planerar att påbörja åtgärden. För anmälan och handläggning av ärendet betalar du en timavgift om 720 kr enligt kommunens gällande taxa för miljöskador enligt 10 kap miljöbalken.

Kom ihåg att bifoga:
Situationsplan över det förorenade området och miljöteknisk markundersökning inklusive alla bilagor.

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:
Hallstahammars kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
734 80 Hallstahammar

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.