Förteckning över tillgångar och skulder

  1. 1. Huvudman/Myndling
  2. 2. God man/Förvaltare/Förmyndare
  3. 3. Tillgångar och skulder
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Förteckning över tillgångar och skulder

Här kan du skicka in förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.

 

Viktig information

-Skicka alltid med kontoutdrag från banken eller försäkringsbolaget. Kontoutdragen ska visa innestående belopp och att konton har överförmyndarspärrats.

-Fastighet skall upptagas till beräknat försäljningsvärde. Äganderätten bör styrkas med lagfartsbevis

-Finns bland den underåriges tillgångar obelånade pantbrev i dennes egen fastighet eller tomträtt, ska detta särskilt anmärkas.

-För värdehandlingar som registrerats på ett VP-konto enligt Aktiekontolagen, skall framgå om de överförmyndarspärrats.

-Aktier och dylikt ska redovisas till dagskurs.

 

-Har förmyndaren själv den underåriges värdehandlingar i förvar ska ett intyg av två personer skickas med förteckningen att värdehandlingarna finns i förmyndarens förvar. I detta fall skall även värdehandlingarnas nummer eller annan beteckning anges i förteckningen.

-Tillgångar, som tillfallit den omyndige på grund av giftorätt, arv, testamente eller gåva, ska styrkas med avskrift av bodelnings- eller arvskifteshandling, testamente eller gåvobrev, om sådant finns.

-Tillgångar som står under den underåriges eller annans särskilda förvaltning, noteras på bilaga. Om möjligt anges också dessa värden. Även tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll ska tas med.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.