Förteckning över tillgångar och skulder

  1. 1. Huvudman/Myndling
  2. 2. God man/Förvaltare/Förmyndare
  3. 3. Tillgångar och skulder
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Förteckning över tillgångar och skulder

Här kan du skicka in förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.

 

Viktig information

-Skicka alltid med kontoutdrag från banken eller försäkringsbolaget. Kontoutdragen ska visa innestående belopp och att konton har överförmyndarspärrats.

-Fastighet skall upptagas till beräknat försäljningsvärde. Äganderätten bör styrkas med lagfartsbevis

-Finns bland den underåriges tillgångar obelånade pantbrev i dennes egen fastighet eller tomträtt, ska detta särskilt anmärkas.

-För värdehandlingar som registrerats på ett VP-konto enligt Aktiekontolagen, skall framgå om de överförmyndarspärrats.

-Aktier och dylikt ska redovisas till dagskurs.

 

-Har förmyndaren själv den underåriges värdehandlingar i förvar ska ett intyg av två personer skickas med förteckningen att värdehandlingarna finns i förmyndarens förvar. I detta fall skall även värdehandlingarnas nummer eller annan beteckning anges i förteckningen.

-Tillgångar, som tillfallit den omyndige på grund av giftorätt, arv, testamente eller gåva, ska styrkas med avskrift av bodelnings- eller arvskifteshandling, testamente eller gåvobrev, om sådant finns.

-Tillgångar som står under den underåriges eller annans särskilda förvaltning, noteras på bilaga. Om möjligt anges också dessa värden. Även tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll ska tas med.

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Se personuppgifter och offentlighetsprincipen: http://hallstahammar.se/pul.