Anmälan om solarium

  1. 1. Sökande
  2. 2. Fastighetsägaren
  3. 3. Solarieverksamheten
  4. 4. Lokalen
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan om solarium
enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar SSMFS 2012:5

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Observera att förändringar i ägarförhållanden, att verksamheten upphör eller flyttar också ska anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Kom ihåg att bifoga:
-Intyg från solarietillverkaren om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-27:2010
-Protokoll från funktionskontroll av ventilationssystemet (s k OVK-protokoll)

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

 

Avgift

En timavgift kommer att tas ut för anmälan. En komplett anmälan innebär en kortare handläggningstid och därmed en lägre avgift. Timavgiften är 720kr. Läs mer om taxor och avgifter på vår webbplats: www.hallstahammar.se

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.