Ansökan parkeringstillstånd

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Underlag
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här kan du ansöka om parkeringstillstånd. För att ansökan ska kunna behandlas behöver legitimerad läkare skicka in ett läkarutlåtande och att du bifogar ett välliknande foto i passformat samt namnteckning för den sökande. Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress, logga in med BankID för att starta e-tjänst (se längst ner på sidan).

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.

 

Information och villkor om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Allmänt

Parkeringstillstånd gäller i hela landet utom på tomtmark (parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall. Detta gäller också i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer 4 juli 1998. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från kommunen. Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och parkera eller på plats som är avsedd för visst ändamål eller fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, parkeringsplats för buss/lastbil etc). Parkeringstillstånd gäller vidare inte på huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten. På gårdsgator gäller parkeringstillstånd enbart på särskilt anordnade parkeringsplatser. På parkeringstillståndet skall finnas ett välliknande foto, varför ett sådant måste bifogas ansökan. Fotot fästes på anvisad plats i ansökningsblanketten.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera

• Högst tre timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.

• Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre timmar men mindre än 24 timmar.

• På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.

• Under högst tre timmar på gågata.

Giltighet

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Avgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Flertalet kommuner har emellertid beslutat att rörelsehindrad med parkeringstillstånd är befriade från avgift i hemkommunen. Kontakta respektive kommun för besked.

Övrigt

Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen. Förlorat eller stulet parkeringstillstånd polisanmäls varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det. Parkeringstillståndet skall vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån. Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används av tillståndshavaren.