Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till egendoms fördelning i bodelning eller arvsskifte

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Dödsbo
  3. 3. Upplysningar
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendoms fördelning i bodelning eller arvsskifte

 

Upplysningar

Tänk på att bifoga alla bilagor som behövs för snabbare handläggning. Till ansökan ska bifogas:

 

-Samtycke från huvudman (om sådant kan inhämtas) eller omyndigt barn som fyllt 16 år, detta samtycke kan lämnas genom att huvudmannen eller det underåriga barnet undertecknar ansökan ovan eller inkommer med ett yttrande till Överförmyndarnämnden.

-Yttrande från anhöriga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller (om det kan inhämtas).

-Kopia av bouppteckning inklusive eventuellt testamente.

-Bodelnings- och/eller arvskifteshandling i original. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga delägare. För den enskildes räkning ska den vara undertecknad av ställföreträdaren.

-Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning fr.o.m. dödsdagen t o m arvsskiftesdagen.

-Värderingsutlåtande för eventuell fastighet, tomträtt, bostadsrätt och värdefullt lösöre.

-Skriftligt yttrande av den enskildes närmaste anhöriga (om det kan inhämtas).

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar   

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.