Anmälan om God man/Förvaltare

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Omfattning
  3. 3. Anhörig/närstående
  4. 4. Namnförslag på god man/förvaltare
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in anmälan om god man/förvaltare

 

Anmälan om god man får göras av den som själv behöver god man, dennes maka/make/sambo eller barn, föräldrar och syskon. Andra myndigheter och personer kan anmäla behov av god man till överförmyndarnämnden.

 

Anmälan och läkarintyg eller social utredning ska skickas till:

Hallstahammars kommun

Överförmyndarnämnden

734 80 Hallstahammar

 

  • 11 kap 4§ föräldrabalken "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas."

 

  • 11 kap 7§ föräldrabalken "Om den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.