Ansökan om samtycke till placering av huvudmans/omyndigs tillgångar

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Skäl till ansökan
  3. 3. Bifogade filer
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan om samtycke till placering av huvudmans/omyndigs tillgångar

Logga in med BankID nedan för att påbörja e-tjänsten.

 

Upplysningar

För att påskynda handläggningen bör du utförligt ange hur pengarna ska placeras (om det inte framgår av placeringsförslaget), motivera varför du anser att placeringen är lämplig och hur långvarig du har tänkt dig att placeringen ska vara. OBS! Placeringen ska vara trygg utifrån risk och spridning, säker placering prioriteras framför hög avkastning.

 

Det ska även framgå från vilket konto pengarna ska tas ut, bank och belopp.

 

Till ansökan ska bifogas:

-Förslag till placering (ska även innehålla fondfaktablad eller liknande, där risk och placeringsstrategi framgår).

-Samtycke från huvudmannen (om det kan inhämtas), samtycke från omyndig om denne fyllt 16 år.

 

Du kan välja att bifoga dokumenten direkt i e-tjänsten eller skicka med post till:

Hallstahammars kommun
Överförmyndarnämnden
734 80 Hallstahammar   

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.