Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

  1. 1. Kontakt
  2. 2. Fastighetsägare
  3. 3. Uppgifter om hästen/hästarna
  4. 4. Omgivningsbeskrivning
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att djuret skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Svensk lantbrukstjänst AB hämtar döda hästar för transport till förbränningsanläggning, se deras hemsida: www.svensklantbrukstjanst.se. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur. Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från den myndighet som utövar tillsyn på området (i Hallstahammars kommun är det Bygg- och miljönämnden) och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp hästen/hästarna.

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och är idag 867 kronor. När ärendet är handlagt räknar vi ihop timtiden och en faktura kommer att skickas till dig.

Logga in med BankID nedan för att skicka in din begäran. Du behöver bifoga en karta över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan skall innehålla följande upplysningar:

-Markering på föreslagen nedgrävningsplats

-Markering av vattentäkter som finns inom 200 meters avstånd

 

"2 kap, 23 och 27§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur"

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.