Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

  1. 1. Kontakt
  2. 2. Fastighetsägare
  3. 3. Uppgifter om hästen/hästarna
  4. 4. Omgivningsbeskrivning
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Begäran om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att djuret skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Svensk lantbrukstjänst AB hämtar döda hästar för transport till förbränningsanläggning, se deras hemsida: www.svensklantbrukstjanst.se. Undantag från dessa bestämmelser kan medges för självdöda eller avlivade hästdjur. Nedgrävning ska ske enligt anvisningar från den myndighet som utövar tillsyn på området (i Hallstahammars kommun är det Bygg- och miljönämnden) och på sådant djup att djur hindras från att gräva upp hästen/hästarna.

Information om avgifter:
Bygg- och miljöförvaltningen debiterar timavgift för denna typ av ärende. Timavgiften är 720 kr per timme. Information om taxor och avgifter finns på Hallstahammars kommuns hemsida, se www.hallstahammar.se

 

Logga in med BankID nedan för att skicka in din begäran. Du behöver bifoga en karta över föreslagen nedgrävningsplats. Kartan skall innehålla följande upplysningar:

-Markering på föreslagen nedgrävningsplats

-Markering av vattentäkter som finns inom 200 meters avstånd

 

"2 kap, 23 och 27§§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur"

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.