Begäran om entledigande från uppdrag

  1. 1. Begäran om entledigande
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in din begäran om entledigande från uppdrag av god man/förvaltare

 

Upplysningar

Inkommen begäran om entledigande behandlas av Överförmyndarnämnden varefter beslut fattas. Viktigt att komma ihåg är att godmanskapet/ förvaltarskapet kvarstår till dess en ny god man/förvaltare har blivit förordnad. Gäller begäran entledigande pga. att behov inte längre finns för godmanskap/ förvaltarskap ska beslut om uppdragets upphörande fattas av tingsrätten. Uppdraget kvarstår till dess rätten fattat beslut.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.