Underrättelse om markarbete i förorenat område

 1. 1. Förorenat område
 2. 2. Fastighetsägaren
 3. 3. Beställare av markarbetet
 4. 4. Beskrivning markarbete
 5. 5. Entreprenör
 6. 6. Markarbetet inom det förorenade området
 7. 7. Egenkontroll
 8. 8. Avfallshantering
 9. 9. Transportör och mottagare
 10. 10. bifogade bilagor
 11. 11. Ytterligare uppgifter
 12. 12. Förhandsgranska
 13. 13. Signera
 14. 14. Skicka in

Denna e-tjänst har 14 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Underrättelse om markarbete i förorenat område
Exempel på markarbete är grävning, schaktning och borrning

Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan du planerar att påbörja åtgärden. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och är idag 867 kronor.

Beroende på exempelvis hur allvarlig föroreningen är, den miljötekniska markundersökningens kvalitet och omfattning kan bygg- och miljönämnden ställa ytterligare krav eller begära kompletterande undersökningar inna markarbetena kan börja.

Kom ihåg att bifoga: Situationsplan över det förorenade området och eventuell miljöteknisk markundersökning inklusive alla bilagor.

Avgifter och information: Anmälan ska skickas in till bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan du påbörjar åtgärden. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och är idag 867 kronor. 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.