Redogörelse för uppdrag som god man för ensamkommande barn

 1. 1. Redogörelse för uppdrag
 2. 2. Personliga angelägenheter
 3. 3. Uppgifter om uppehållstillstånd
 4. 4. Uppdraget
 5. 5. Ekonomi
 6. 6. Kompletterande upplysningar
 7. 7. Körjournal
 8. 8. Dagbok besök
 9. 9. Förhandsgranska
 10. 10. Signera
 11. 11. Skicka in

Denna e-tjänst har 11 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Redogörelse för uppdrag som god man för ensamkommande barn

Här kan du skicka in redogörelse via e-tjänst, logga in med BankID för att starta tjänsten.

 

Information

För asylsökande barn ska den gode mannen lämna in redogörelse för en period om tre månader i

taget. Överförmyndarnämnden betalar ut arvodet efter granskning av redogörelsen. Arvodering sker

enligt schablon. Arvodet är 1344 kronor (3 % av prisbasbeloppet för 2017) per månad och

kostnadsersättningen är 75 kronor per månad.

 

För barn med permanent/tillfälligt uppehållstillstånd sker arvoderingen enligt samma tidsintervall som för asylsökande barn. Arvodering sker enligt schablon. Arvodet är 896 kronor (2 % av prisbasbeloppet för 2017) per månad och kostnadsersättningen är 75 kronor per månad.

 

För att arvodering ska vara möjlig ska samtliga frågor i redogörelsen besvaras. Om redogörelsen är ofullständigt ifylld kan komplettering komma att krävas. Gode mannen har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. En bristfällig redovisning som inte uppfyller överförmyndarnämndens krav kan påverka arvodet.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.