Begäran om anstånd

  1. 1. Begäran om anstånd
  2. 2. Förmyndare 2
  3. 3. Orsak till anstånd
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in din begäran om anstånd

 

Upplysningar

Anmäler en förmyndare, god man eller förvaltare att denne är förhindrad att inom föreskriven tid inkomma med förteckning, års- eller sluträkning till Överförmyndarnämnden, kan ny tid för avlämnade bestämmas. Vid prövningen gör Överförmyndarnämnden en bedömning i det enskilda fallet och är ej bunden av inkomna önskemål. Beslut meddelas när prövningen är slutförd.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.