Begäran om byte av god man eller förvaltare

  1. 1. Begäran om byte av god man eller förvaltare
  2. 2. Skäl för begäran om byte
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här kan du skicka in din begäran om byte av god man eller förvaltare

 

Upplysningar

Om ställföreträdaren vill bli utbytt kan vi göra ett byte så snart vi hittat en ny person som kan åta sig uppdraget. Om ställföreträdaren inte vill bli utbytt måste Överförmyndarnämnden ta ställning till om det finns grund för ett entledigande eller inte. Det är enbart om ställföreträdaren bedöms som olämplig som ett entledigande kan ske mot ställföreträdarens vilja. Försummelse av uppdrag är bl.a. en grund för olämplighetsbedömningen.

 

När begäran om byte av ställföreträdare har inkommit till Överförmyndarnämnden utreds om skäl finns för ett byte eller ej. En kopia av din begäran kommer därmed skickas till ställföreträdaren som får rätten att yttra sig över saken. När beslut fattas i frågan meddelas du beslut som kan överklagas till tingsrätten.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.